LOOP sorterer tankene

Fra kjøkkenbenken til industrien

Illustrasjon: Tree Blossoms Art by Papermoth

I dag regnet jeg ut at jeg har jobbet med avfall og avfallspolitikk i 25 år, nesten hele mitt yrkesaktive liv! På de årene har avfallshåndteringen i Norge gått gjennom en rivende utvikling som det har vært spennende å følge.

På 80-tallet, før SSB begynte med sin avfallstatistikk, representerte avfall et miljøproblem som måtte løses. Det er nok å nevne sigevann fra deponier, miljøgifter på avveie, helseskadelig utslipp fra forbrenningsanlegg. Nå er disse problemene løst, og vi ser på avfall som en ressurs som kan utnyttes i ny produksjon. Avfall har blitt en global, ettertraktet handelsvare. Denne utviklingen er også muliggjort gjennom arbeidet som har pågått i disse årene: Å få avfallet vekk fra deponiene og over til mer materialgjenvinning.

Samtidig er løsningene for utnyttelse av energien i restavfallet blitt stadig bedre, og vi har fått en debatt om hvordan avfallshåndteringen kan bidra til reduserte klimautslipp. Flere deponier har fått systemer for oppsamling av metangass og bruk av gassen i energiproduksjon nettopp for å unngå utslipp av klimagasser. Samtidig viser en rekke studier at kildesortering og materialgjenvinning bidrar til reduserte klimautslipp.

For meg er det likevel klart at vår viktigste oppgave er å utnytte de totale ressursene i avfallet på en best mulig måte, og at det er der vi må ha fokus fremover.

Avfall oppstår hele tiden, og siden 1995 har avfallsmengdene økt med 30 prosent. Kommunene har et ansvar for å ta hånd om husholdningsavfallet på en mest mulig miljø- og ressurseffektiv måte til enhver tid. Jeg synes det er viktig å få frem at de systemene vi har rundt om i Norge i dag er et resultat av de helhetsvurderingene man har gjort av lokale forhold, miljø og økonomi. Når tilgjengelig teknologi, befolkningssammensetning og andre forhold endrer seg vil systemene måtte endres tilsvarende. Dette er en kontinuerlig prosess hvor man utvikler ulike løsninger som svar på utfordringene.

En av disse utfordringene er behovet for å utvikle teknologi som nettopp tar vare på ressursene i avfallet på en stadig bedre måte. Omvendt logistikk, som innebærer at materialene skal sendes tilbake i verdikjeden, er en stor utfordring. Vi er bare i startgropen med å utvikle teknologi som bruker materialene om igjen. For å få stadig bedre resultater må vi både motivere innbyggerne til å kildesortere og ta i bruk ny teknologi som styrker mulighetene

Håndtering av avfall fra husholdningene er et samspill mellom staten, kommunene, næringslivet og hver og en av oss. Politikere har vedtatt målsettinger, lover og forskrifter. Mye av dette ble utarbeidet for 20 år siden. Miljøvernministeren har lovet en gjennomgang i en ny stortingsmelding som kommer til våren. Den blir viktig for å utvikle avfallshåndteringen fremover. Jeg gleder meg til nye avfallsutfordringer også de neste 10 årene!

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>