LOOP sorterer tankene

Innspill til ny avfallsmelding

Illustrasjon: Original Drawing 117 av Ben Schlitter

Mandag 20. juni var LOOP tilstede på et møte i Miljøverndepartementet for å komme med innspill til den nye stortingsmeldingen om norsk avfallspolitikk. Tilstede var også andre viktige aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, som Norsk Industri, Avfall Norge, Bellona og Grønt Punkt Norge. Den nye avfallsmeldingen skal foreligge høsten 2012. Daglig leder i LOOP, Nancy Sand, deler her sitt innlegg med leserne av LOOP-bloggen.

————-

LOOP vil særlig løfte frem betydningen av holdninger og kunnskap innenfor avfallsfeltet og dermed betydningen av holdningsskapende informasjon og opplæringstiltak i barnehager og skoler som et virkemiddel i avfallspolitikken. LOOP ble opprettet rett i etterkant av forrige Stortingsmelding i 2000, mye er oppnådd, men vi har også noen betydelige utfordringer.

Siden forrige Stortingsmelding har det skjedd et betydelig løft når det gjelder informasjon om kildesortering og gjenvinning. Det er gjennomført flere tiltak som samordner og effektiviserer kommunikasjonen til innbyggere og forbrukere. Den felles informasjonsplattformen sortere.no er et godt eksempel på et bredt informasjonssamarbeid mellom returselskapene, de kommunale avfallsselskapene, klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) og private aktører, og det arbeides for å inkludere næringslivet i sterkere grad i løsningen. Sortere.no skal også være sentral i den planlagte kommunikasjonskampanjen i 2012.

Men i følge holdningsundersøkelsen gjennomført av Avfall Norge tidligere i år er en femtedel av befolkningen ikke overbevist om miljøgevinsten ved gjenvinning, og 30 prosent er usikre på om det de kildesorterer faktisk blir gjenvunnet. En tredjedel av de spurte mener miljøgevinsten forsvinner fordi avfallet transporteres over lange avstander. Det er med andre ord fortsatt behov for satsing på informasjon som virkemiddel.

Den nevnte holdningsundersøkelsen viser også at folk er opptatt av å gjenvinne materialene i avfallet. Over 50 prosent svarer at dette er den viktigste årsaken til at de kildesorterer. Her er det et godt grunnlag for et holdningsskapende arbeide for å spre ytterligere kunnskap om kretsløpssamfunnet som vi arbeider for å oppnå. Kunnskap og forståelse for avfallspyramiden som utgangspunkt for avfallspolitikken er også en viktig del av et slikt informasjonsarbeid.

Befolkningen har et nært forhold til kildesortering som et miljø- og klimatiltak. Spørsmål knyttet til kildesortering har overføringsverdi til andre, større miljøspørsmål. Kildesortering kan tydeliggjøre koblingen mellom den enkeltes handlinger, industriens løsninger og myndighetenes medvirkning på en konkret måte. Også på avfallsområdet skjer det en rivende teknologisk utvikling som bidrar til mer miljøeffektiv utnyttelse av ressursene, og dette er i seg selv viktig å informere om for å vise hva man bidrar til gjennom kildesortering. Informasjon om kildesortering og gjenvinning blir enda mer viktig i lys av økt fokus på ressurser og klima, der økt materialgjenvinning står sentralt. Det er behov for en felles kraftsamling for å informere på dette området, med en aktiv medvirkning fra statlige myndigheter.

Vi står i tillegg overfor en betydelig informasjonsoppgave overfor innvandrergrupper i Norge. Siden forrige Stortingsmelding i 2000 har antallet innvandrere i Norge økt fra ca 250 000 til vel 600 000 (SSB). Innvandrere utgjør i dag vel 12 prosent av befolkningen, og denne andelen forventes å øke fremover. Dette er en utfordring, men gir også muligheter. Informasjon overfor ulike innvandrergrupper i Norge kan sees i sammenheng med Norges aktive rolle internasjonalt i de samme landene. Her kan man tenke både kompetanseutveksling og internasjonalt samarbeid.

Gode holdninger og kunnskap hos barn og ungdom er nøkkelen til å øke bevisstheten omkring avfallsspørsmål og opprettholde en høy innsamlings- og gjenvinningsgrad. LOOP Miljøskole, herunder Gjenvinningsskolen (som har samlet en rekke aktører i avfallsbransjen) og andre opplæringstiltak har bidratt til dette så langt. Mange kommuner og kommunale avfallsselskaper arbeider mye med dette. Men det brukes store ressurser på å nå fram til skolene og barnehagene. Det er behov for en helhetlig miljølæreplan som systematisk omhandler tema knyttet til avfallsforebygging, kildesortering, gjenvinning og miljø på ulike alderstrinn. Ulike tema kan tilpasses flere fag og øvrig undervisning og aktiviteter. En slik miljølæreplan eller tilsvarende samordning ville forankre dette opplæringsarbeidet tydeligere i skolen, effektivisere ressursbruken, og ikke minst sikre en felles opplæring av alle elever. Samt bidra til kompetanseutvikling som også er nyttig for bransjen. LOOP ønsker at opplæring av barn og ungdom løftes frem i den nye meldingen.

Har du noe å si?

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>